Erasmus+

Think Green

W dniach 30.05- 02.06.2023r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Think Green finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencje Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany we Wrocławiu, gdzie partnerzy z trzech krajów (Polska, Chorwacja, Turcja) wspólnie uczestniczą w działaniach realizowanych dla podniesienia jakości pracy szkół poprzez wymianę swoich doświadczeń i zaangażowanie uczniów. Zespół Szkół nr 8 jest liderem projektu. Jego celem jest włączenie do programów nauczania kształcenia zawodowego treści związanych z recyklingiem. W wyniku projektu opracowane zostaną zalecenia uzupełniające programy nauczania dla co najmniej 5 kierunków kształcenia zawodowego. Ponadto 42 uczniów z trzech krajów będzie uczestniczyć w wizytach studyjnych za granicą w formie projektów edukacyjnych przygotowywanych pod opieką nauczycieli. Na spotkaniu inaugurującym w naszej szkole skupiliśmy się na wzajemnym poznaniu partnerów projektu, opracowany został dalszy plan działania, przygotowane koncepcje wspólnych wizyt studyjnych i oferty edukacyjnej dla naszych uczniów. Reprezentacja Turcji i Chorwacji poznała naszą szkołę, miała możliwość uczestniczenia w zorganizowanym pierwszego czerwca Dniu Kreatywności a działania z nim związane spotkały się z dużym zainteresowaniem.  Przygotowaliśmy również atrakcje umożliwiające zaprezentowanie naszego miasta. Nie zabrakło spotkania w Departamencie Edukacji z Panią Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Ewą Szczęch, gdzie prezentowaliśmy swój projekt jak również wymienialiśmy się doświadczeniami edukacyjnymi, różnicami i podobieństwami w modelach edukacji w poszczególnych krajach. Wspólne spotkanie inaugurujące projekt Think Green rozpoczęło działania, które będą kontynuowane od nowego roku szkolnego.
Nasi partnerzy:
– DARICA ASLAN CIMENTO VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL
(Turcja),
– SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL VINKOVCI (Chorwacja).


Portugalia 2022

W lipcu 2022 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kursie języka angielskiego w Portugalii zorganizowanym w ramach programu Erasmus+. Malownicze miasto Coimbra z długą tradycją uniwersytecką okazało się wspaniałym miejscem, które zachęcało do wspólnej pracy i pozwoliło na zwiększenie kompetencji międzykulturowych w środowisku międzynarodowym. Zajęcia z native speakerami przy zaangażowaniu naszych nauczycieli umożliwiły rozwój kompetencji językowych uczestników, pozyskanie i wdrożenie do własnej pracy narzędzi edukacyjnych w języku angielskim. Sprzyjała temu również życzliwa atmosfera i sieć nowych kontaktów pomiędzy uczestniczącymi szkołami i nauczycielami w projekcie. Prowadzone kursy poruszające tematykę Kreatywnego Nauczania, narzędzi dydaktycznych w nowoczesnym nauczaniu i możliwości czerpania z międzykulturowości i różnorodności kulturowej w nauczaniu otworzyły nowe możliwości pracy i zachęcały do udziału w projektach międzynarodowych w przyszłości.

Mobilność kadry edukacji szkolnej
Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wspierane działania
W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwala nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się edukacją szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą;
– zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną;
– Obserwacja pracy (job shadowing) : zapewnia nauczycielom, członków kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

„Think Green”

Celem projektu jest włączenie recyklingu do programu nauczania trzech różnych szkół zawodowych, a tym samym stworzenie produktów dla każdej dziedziny – informatyka i technologia, technologie poligraficzne oraz projektowanie żywności i mody.
Rekomendacje i propozycje do treści nauczania zostaną przekazane innym szkołom i instytucjom nadzorującym szkolnictwo zawodowe w krajach partnerskich i Unii Europejskiej.
Działania w projekcie obejmują:
1) Spotkanie rozpoczynające projekt – przedstawienie metodologii działań, w szczególności ram i zasad pracy z uczniami
2) Wizyta studyjna w Polsce – wizyty, spotkania i warsztaty przygotowane przez uczniów szkoły goszczącej o tematyce recyklingu i zrównoważonego rozwoju
3) Wizyta studyjna w Turcji – wizyty, spotkania i warsztaty przygotowane przez uczniów szkoły goszczącej o tematyce recyklingu i zrównoważonego rozwoju
4) Wizyta studyjna w Chorwacji – wizyty, spotkania i warsztaty przygotowane przez uczniów szkoły goszczącej o tematyce recyklingu i zrównoważonego rozwoju
5) Konferencja – spotkanie metodyczne dla pracowników szkół dla pracowników szkół uczestniczących w projekcie i zainteresowanych szkół polskich o tematyce implementacji treści związanych z recyklingiem w programy nauczenia dla wybranych kierunków kształcenia
6) Spotkanie podsumowujące – spotkanie w Turcji mające na celu podsumowanie działań i dopracowanie dokumentacji
Grupa docelowa: Uczniowie (42 osoby) i nauczyciele (45 osób) szkół zawodowych
z Polski, Chorwacji i Turcji
Realizator projektu: Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu
Partnerzy:
1) Srednja strukovna skola Vinkovci (Chorwacja)
2) Darica Aslan Cimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcja)

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060716

Cele projektu to:
1) Wzrost umiejętności językowych uczniów i nauczycieli
2) Rozwój znajomości rynku i nowoczesnych form i narzędzi edukacji wśród kadry pedagogicznej szkoły
3) Rozwój zagranicznej sieci partnerskiej Szkoły
4) Rozwój tożsamości krajowej i lokalnej poprzez poznanie specyfiki kulturalnej innych krajów oraz budowanie samoświadomości w odniesieniu do różnic kulturowych i inności
5) Rozwój umiejętności samoobsługi Uczniów
6) Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez pokonywanie wyzwań, budowanie umiejętności wskazania swoich mocnych i słabych stron
Działania w projekcie:
1) Mobilność grupowa uczniów;
2) Kursy i szkolenia dla pracowników Szkoły;
Grupa docelowa: uczniowie technikum przy ZS nr 8 we Wrocławiu oraz kadra szkoły
Realizator projektu: Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu to:
1) rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień, zainteresowań, doświadczeń uczniów poprzez udział w projektach międzynarodowych
2) wzrost umiejętności językowych uczniów
3) rozwój tożsamości krajowej i lokalnej poprzez poznanie specyfiki kulturalnej innego kraju oraz budowanie samoświadomości w odniesieniu do różnic kulturowych i inności; zdobycie pierwszych doświadczeń pracy w zespołach międzynarodowych
4) aktywne wprowadzanie uczniów w zagadnienia ochrony swojego zdrowia i życia, wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, sportem i propagowanie zdrowego stylu życia
5) rozwój umiejętności samoobsługi wśród uczestników mobilności
Działania w projekcie:
1) wyjazd do szkoły partnerskiej w Portugalii
2) gra miejska pokazująca Lizbonę
3) zajęcia na temat polskich i portugalskich tradycji i tańców
4) zajęcia sportowe
5) dzień w lizbońskiej szkole
6) przygotowanie FlashMoba
Grupa docelowa: 35 uczniów oraz 5 opiekunów z Zespołu Szkół nr 8 z Wrocławia
Realizator projektu: Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu