Rekrutacja – Technikum nr 19

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I ABT) Technik informatykmatematyka  język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski matematyka fizyka język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
  • Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych będą odbywać się w podziale na grupy

Opis oddziałów:

  • Klasa I abt
  • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki.
  • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.
  • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
3.Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 10 lipca 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 17 lipca 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.18 lipca 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 15 maja do 21 lipca 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 19 do 28 lipca 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.31 lipca 2023 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 1 do 3 sierpnia 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 3 sierpnia 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 8 sierpnia 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.9 sierpnia 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 3 do 9 sierpnia 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 10 do 17 sierpnia 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.18 sierpnia 2023 r.