Od inspiracji do kreacji – o programie

Program „Od inspiracji do kreacji”

realizowany w ramach   

Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

Idea i geneza

Jesteśmy w drodze…

Współczesny, dynamicznie zmieniający  się świat stawia przed nauczycielami ogromne wymagania.

Powodzenie w dorosłym życiu naszych uczniów będzie zależało w dużej mierze od ich umiejętności podejścia do codziennych obowiązków, realizacji trudnych wyzwań, radzenia sobie z tempem i złożonością przekształcającej się rzeczywistości.

Stąd przekonanie, że już nauczyciele przedszkoli powinni podjąć się wspierania rozwoju swoich wychowanków poprzez działania inspirujące do twórczej aktywności. Kontynuacji takich działań wymagają kolejne etapy edukacji przy jednoczesnym wspomaganiu ucznia w budowaniu postawy otwartości na świat i drugiego człowieka, a także pobudzaniu potrzeby poszukiwania i odkrywania nowych rozwiązań oraz zmieniania rzeczywistości według uznanego systemu wartości.

Ta droga edukacji powiązana ze stałym, świadomym budowaniem motywacji wewnętrznej do bycia twórczym prowadzi do wychowania pokoleń odważnych, kreatywnych młodych ludzi. Potrzeba więc zaangażowanych, refleksyjnych wszechstronnie przygotowanych do nowoczesnego kształcenia nauczycieli. Żeby wychowywać „poszukujących i twórczych” trzeba w sobie pielęgnować taką postawę i dbać o rozwój.

W roku 1995 w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  we Wrocławiu  – w atmosferze innowacyjnych poszukiwań zrodziła się koncepcja doskonalenia nauczycieli metodami aktywności twórczej i pedagogiki artystycznej. Powstał nurt programów autorskich, których autorzy sięgnęli po najnowsze osiągnięcia współczesnej metodyki nauczania, opierając się  o osiągnięcia światowej psychologii. Stworzono projekty integracji międzyprzedmiotowej,  innowacje pedagogiczne. W pracy z uczniami preferowano metody projektu, zabawy twórczej, warsztatu edukacyjnego – wiążąc dziedziny nauk ze sztuką i aktywnością fizyczną.

Z czasem, w roku 1998, powstał program – Wrocławska Koncepcja Edukacyjna – którego ideą było stworzenie dzieciom i młodzieży środowiska sprzyjającego holistycznemu rozwojowi, z jednoczesnym uwzględnieniem wsparcia emocjonalnego wychowanków, w kontakcie ze sztuką, we współpracy z rodzicami, instytucjami kultury, oświaty, innymi…,w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej.Program połączył placówki oświatowe – od przedszkola do gimnazjum.

            Jednym z głównych nurtów wzajemnego uczenia stanowiły realizacje projektów międzyszkolnych, przeglądy i festiwale, konkursy, gry miejskie, prezentacje sceniczne, służące do dziś rozwijaniu zdolności i zainteresowań, wzajemnemu poznawaniu się, zdobywaniu cennych doświadczeń, przyjaźni.

Upłynęło wiele lat, a my wciąż jesteśmy w drodze… W programie uczestniczyło już wiele tysięcy wychowanków, wielu powraca do swoich nauczycieli, często pozostają w stałym kontakcie ze szkołą. Stale dołączają do programu nowe placówki, nawiązaliśmy przyjaźnie ze szkołami w innych miejscowościach , pokazujemy nasz dorobek zainteresowanym nauczycielom w Polsce i za granicą. Realizujemy międzynarodowe projekty. I wciąż intensywnie uczymy się – od siebie i od innych, wciąż poszukujemy skutecznych metod wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

            Wyjątkowy klimat wokół opisanej edukacji tworzą aktywni, zaangażowani nauczyciele przygotowani do pełnienia roli przewodników. Towarzyszą swoim wychowankom w drodze rozwoju inspirując ich do działania, stwarzając przestrzeń i szansę do stawania się człowiekiem twórczym, kreatorem zmiany potrafiącym odnaleźć Siebie w otaczającej rzeczywistości.

 Katarzyna Zawadzka

Autorka programu

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE

 I.                   Cele ogólne.

  1. Wspieranie holistycznego rozwoju wychowanków i postawy otwarcia na świat – od inspiracji przez twórczość po kreację.
  2. Tworzenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży nowoczesnymi metodami w kontakcie ze sztuką, środowiskiem przyrodniczym i środowiskiem społecznym.
  3. Wspomaganie uczniów w zdobywaniu kompetencji przyszłości.
  4. Integrowanie i współpraca środowiska edukacyjnego w ramach Programu.
  5. Nadanie dużej rangi działaniom w obszarach kulturalno-artystycznych, naukowych i społecznych
  6. Promowanie Program

II.                 Idea programu.

Stworzenie uczniom środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.