Rekrutacja – Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ProfilPrzedmioty rozszerzoneJęzyk obcy kontynuacjaDrugi język obcyPrzedmioty rekrutacyjne
(I A) Ekspresji twórczejjęzyk polski
historia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
(I B) Matematyczno-geograficznamatematyka geografia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka geografia
język obcy
(I C) Matematyczno-fizycznymatematyka
fizyka
język angielski
język angielskijęzyk niemieckijęzyk polski matematyka fizyka
język obcy
(I D) Biologiczno-chemicznybiologia
chemia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka biologia lub chemia język obcy
(I E) Językowajęzyk polski
język francuski język angielski
język angielskijęzyk francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
(I F) Humanistycznajęzyk polski historia
język angielski
język angielskijęzyk niemiecki lub język francuskijęzyk polski matematyka historia
język obcy
  • Przy rekrutacji brany pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.

Opis oddziałów:

Klasa I a

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej Kształty wyobraźni, figury marzeń.

Klasa I b

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I c

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I d

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I e

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka francuskiego, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I f

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, języka angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
3.Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 10 lipca 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 17 lipca 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.18 lipca 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 15 maja do 21 lipca 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 19 do 28 lipca 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.31 lipca 2023 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od 1 do 3 sierpnia 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 3 sierpnia 2023 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.Do 8 sierpnia 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.9 sierpnia 2023 r.
7.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 3 do 9 sierpnia 2023 r.
8.Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (także zaświadczenia lekarskiego w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).Od 10 do 17 sierpnia 2023 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.18 sierpnia 2023 r.